Termes i Condicions

I. Introducció

Aquests Termes i condicions s’apliquen a aquest lloc web ia les transaccions relacionades amb els nostres productes i serveis. Vostè pot estar obligat per contractes addicionals relacionats amb la seva relació amb nosaltres o qualsevol producte o servei que rebi de nosaltres. Si alguna de les disposicions dels contractes addicionals entra en conflicte amb alguna de les disposicions daquestes Condicions, les disposicions daquests contractes addicionals prevaldran.

II. Vinculació

En registrar-se en aquest lloc web, accedir-hi o utilitzar-lo de qualsevol altra manera, vostè accepta sotmetre’s a les condicions que s’exposen a continuació. El simple ús d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació d’aquests termes i condicions. En alguns casos particulars, també podem demanar-li que ho accepti explícitament.

III. Comunicació electrònica

En utilitzar aquest lloc web o comunicar-se amb nosaltres per mitjans electrònics, vostè accepta i reconeix que podem comunicar-nos electrònicament al nostre lloc web o enviar-li un correu electrònic, i accepta que tots els acords, avisos, divulgacions i altres comunicacions que li proporcionem electrònicament satisfan qualsevol requisit legal, inclòs, entre d’altres, el requisit que aquestes comunicacions siguin per escrit.

IV. Propietat intelectual

Nosaltres o els nostres llicenciants posseïm i controlem tots els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual al lloc web, i les dades, la informació i altres recursos mostrats per o accessibles dins del lloc web.

Tots els drets estan reservats

Llevat que el contingut específic indiqui el contrari, no se li concedeix una llicència ni cap altre dret en virtut dels drets dautor, marques comercials, patents o altres drets de propietat intel·lectual. Això vol dir que vostè no utilitzarà, copiarà, reproduirà, executarà, mostrarà, distribuirà, incrustarà en qualsevol mitjà electrònic, alterarà, realitzarà enginyeria inversa, descompilarà, transferirà, descarregarà, transmetrà, monetitzarà, vendrà, comercialitzarà o farà ús de qualsevol recurs d’aquest lloc web en qualsevol forma, sense el nostre permís previ per escrit, excepte i només en la mesura que s’estipuli el contrari en normes de lleis obligatòries (com el dret de cita).

V. Propietat de tercers

El nostre lloc web pot incloure hipervincles o altres referències a llocs web de tercers. No controlem ni revisem el contingut dels llocs web de tercers a què s’accedeix des d’aquest lloc web. Els productes o serveis oferts per altres llocs web estaran subjectes als Termes i Condicions aplicables dels tercers. Les opinions expressades o el material que apareix en aquests llocs web no són necessàriament compartides o recolzades per nosaltres.

No serem responsables de les pràctiques de privadesa o del contingut d’aquests llocs. Assumiu tots els riscos associats a l’ús d’aquests llocs web i de qualsevol servei de tercers relacionat. No acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany, sigui quina sigui la manera com es produeixi, que resulti de la divulgació per part seva d’informació personal a tercers.

VI. Ús responsable

En visitar el nostre lloc web, vostè es compromet a utilitzar només per a les finalitats previstes i segons el permès per aquests Termes, qualsevol contracte addicional amb nosaltres, i aplicables lleis, reglaments i pràctiques en línia generalment acceptades i directrius de la indústria. No heu d’usar el nostre lloc web o els nostres serveis per utilitzar, publicar o distribuir qualsevol material que consisteixi en (o estigui vinculat a) programari informàtic maliciós; utilitzar les dades recollides al nostre lloc web per a qualsevol activitat de màrqueting directe, o dur a terme qualsevol activitat de recopilació de dades sistemàtica o automatitzada en o en relació amb el nostre lloc web.

Està estrictament prohibit fer qualsevol activitat que provoqui o pugui provocar danys al lloc web o que interfereixi en el seu funcionament, disponibilitat o accessibilitat.

VII. Enviament d’idees

No envieu idees, invents, treballs d’autoria o altra informació que es pugui considerar la vostra pròpia propietat intel·lectual i que us agradaria presentar-nos, llevat que primer hàgim signat un acord respecte a la propietat intel·lectual o un acord de no divulgació. Si ens ho comuniqueu en absència d’aquest acord per escrit, ens concedeix una llicència mundial, irrevocable, no exclusiva i lliure de drets d’autor per utilitzar, reproduir, emmagatzemar, adaptar, publicar, traduir i distribuir el seu contingut en qualsevol mitjà existent o futur.

VIII. Terminació d’ús

Podem, a la nostra discreció sencera, modificar o interrompre en qualsevol moment l’accés, temporalment o permanentment, al lloc web oa qualsevol Servei del mateix. Vostè accepta que no serem responsables davant de vostè ni davant de cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del seu accés o ús del lloc web o de qualsevol contingut que pugui haver compartit al lloc web. No tindreu dret a cap compensació ni a cap altre pagament, ni tan sols si es perden de forma permanent determinades funcions, configuracions i/o qualsevol contingut amb què hagi contribuït o en què hagi confiat. No heu d’eludir o evitar, o intentar eludir o evitar, qualsevol mesura de restricció d’accés al nostre lloc web.

IX. Garanties i responsabilitat

Res del que disposa aquesta secció limitarà o exclourà qualsevol garantia implícita per llei que fos il·legal limitar o excloure. Aquest lloc web i tot el seu contingut es proporcionen “tal com” i “segons disponibilitat” i poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Renunciem expressament a tota garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, quant a la disponibilitat, precisió o integritat del contingut. No garantim que:

  • aquets lloc web o els nostres continguts compliran amb les vostres necessitats;
  • aquest lloc web estarà disponible de manera ininterrompuda, oportuna, segura o sense errors.

Res del contingut en aquest lloc web constitueix o pretén constituir un assessorament jurídic, financer o mèdic de cap mena. Si necessiteu assessorament, heu de consultar un professional adequat.

Les disposicions següents d’aquesta secció s’aplicaran en la mesura màxima permesa per la llei aplicable i no limitaran ni exclouran la nostra responsabilitat respecte a qualsevol assumpte que seria il·lícit o il·legal per a nosaltres limitar o excloure la nostra responsabilitat. En cap cas serem responsables de qualsevol dany directe o indirecte (incloent qualsevol dany per pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua o corrupció de dades, programari o base de dades, o pèrdua o dany a la propietat oa les dades) incorreguts per vostè o per qualsevol tercer, que sorgeixi del seu accés o ús del nostre lloc web.

Excepte en la mesura que qualsevol contracte addicional estableixi expressament el contrari, la nostra responsabilitat màxima cap a vostè per tots els danys que sorgeixin o estiguin relacionats amb el lloc web o amb qualsevol producte o servei comercialitzat o venut a través del lloc web, independentment de la forma d’acció legal que imposi la responsabilitat (ja sigui per contracte, equitat, negligència, conducta intencionada, greuge o qualsevol altra forma) es limitarà al preu total que ens va pagar per comprar aquests productes o serveis o utilitzar el lloc web. Aquest límit s’aplicarà en conjunt a totes les reclamacions, accions i causes d’acció de qualsevol tipus i naturalesa.

X. Privacitat

Per accedir al nostre lloc web i/o serveis, és possible que se us demani que proporcioneu certa informació sobre vostè com a part del procés de registre. Us comprometeu a que tota la informació que proporcioneu sigui sempre precisa, correcta i actualitzada.

XI. Restriccions a la exportació / Cumpliment legal

Es prohibeix l’accés al lloc web des de territoris o països on el contingut o la compra dels productes o serveis venuts al lloc web és il·legal. No podeu utilitzar aquest lloc web infringint les lleis i reglaments d’exportació d’Espanya.

XII. Assignació y cessions

No podeu cedir, transferir o subcontractar cap dels vostres drets i/o obligacions en virtut d’aquests Termes i condicions, en la seva totalitat o en part, a cap tercer sense el nostre consentiment previ per escrit. Qualsevol suposada cessió en violació d’aquesta secció serà nul·la i sense efecte.

XIII. Incumplimients d’aquests Termes i condicions

Sense perjudici dels altres drets que ens assisteixen en virtut dels presents Termes i Condicions, si incompleix aquests Termes i Condicions de qualsevol manera, podrem prendre les mesures que considerem oportunes per fer front a l’incompliment, incloent-hi la suspensió temporal o permanent del seu accés al lloc web, posant-nos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d’Internet per demanar-vos que bloquegeu l’accés al lloc web, i/o iniciar accions legals contra vostè.

XIV. Indemnització

Us comprometeu a indemnitzar-nos, defensar-nos i eximir-nos de tota reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues i despeses, relacionats amb la violació d’aquestes condicions i de les lleis aplicables, inclosos els drets de propietat intel·lectual i els drets de privadesa. Vostè ens reemborsarà sense demora els danys, pèrdues, costos i despeses relacionades amb aquestes reclamacions o derivats.

XV. Renúncia

L’incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en aquests Termes i condicions i en qualsevol Acord, o la manca d’exercici de qualsevol opció d’interrupció, no s’interpretarà com una renúncia a les disposicions esmentades i no afectarà la validesa d’aquests Termes i Condicions o de qualsevol Acord o qualsevol part del mateix, ni al dret posterior de fer complir totes i cadascuna de les disposicions.

XVI. Llengua

Aquests Termes i Condicions s'interpretaran i analitzaran en Espanyol (castellà), Català i Anglès. Totes les notificacions i la correspondència es redactaran exclusivament en aquests idiomes.

XVII. Acord complet

Aquests Termes i Condicions constituiran l’acord complet entre vosaltres i AblaCars Rent a Car en relació amb el vostre ús d’aquest lloc web.

XVIII. Actualizació de els presents Termes i Condicions

És possible que actualitzem aquests Termes i Condicions de tant en tant. La data indicada al principi d’aquestes Condicions Generals és la darrera data de revisió. Us notificarem per escrit qualsevol canvi o actualització, i els Termes i Condicions revisats entraran en vigor a partir de la data en què us enviem aquesta notificació. L´ús continuat d´aquest lloc web després de la publicació de canvis o actualitzacions es considerarà un avís de la seva acceptació de complir i estar subjecte per aquests Termes i Condicions. Per sol·licitar una versió anterior d’aquests Termes i condicions, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

XIX. Elecció de llei i jurisdicció

Aquestes Termes i Condicions es regeixen per les lleis dEspanya. Qualsevol disputa relacionada amb aquests Termes i Condicions estarà subjecta a la jurisdicció dels tribunals dEspanya. Si un tribunal o una altra autoritat considera que alguna part o disposició daquests Termes i Condicions és invàlida i/o inaplicable en virtut de la legislació vigent, aquesta part o disposició serà modificada, eliminada i/o aplicada en la major mesura permesa per fer efectiva la intenció daquests Termes i Condicions. Les altres disposicions no es veuran afectades.

XX. Informació del contacte

Aquest lloc web és propietat i està gestionat per AblaCars Rent a Car.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en relació amb aquests Termes i Condicions a través de la nostra pàgina de contacte.